Gulyás Gábor tanításai

Rómaiakhoz írt levél
Pál apostol egy olyan gyülekezetnek írt, amelyet nem ő alapított, sőt úgy tűnik, hogy egyetlen apostol sem vett részt a gyülekezet indulásában. Az Apostolok Cselekedetei 2. fejezetében is olvashatjuk, hogy római jövevények voltak jelen a Szentlélek első kitöltésénél, akik utána hazamentek, hirdették az evangéliumot, és elindult a gyülekezet. A levél témáját egyszerűen úgy lehetne megfogalmazni, hogy „Isten”. Az „Isten” szó 153x fordul elő a levélben, olyan gyakran, mint egyik más levélben sem. Az utána következő leggyakoribb szavak a törvény 72x, Krisztus 65x, bűn 48x, Úr 43x, és hit 40x. Ez a levél Istenről szól, és Pál gyakorlatilag az élet minden területét Istenhez köti valamilyen formában. Azt, hogy mennyire fontos ez a levél, Luther Márton szavaival mutatjuk meg: „az Újszövetség igazi mesterműve és a legtisztább evangélium, ami nagyon is méltó arra, hogy a keresztény ne csak kívülről, szóról szóra tanulja meg, hanem naponta foglalkozzék vele, mert ez az emberi lélek mindennapi kenyere. Sohasem lehet túlságosan sokat olvasni és tanulmányozni; minél többet foglalkozunk vele, annál értékesebbé válik és annál jobban ízlik.”
"Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: 'Az igaz ember pedig hitből fog élni.'" (1:16-17)


Máté evangéliuma
Az összes evangéliumnak megvan a saját arculata, képe Jézus Krisztusról, és a saját célközönsége. Máté arám nyelven - Jézus korának hétköznapi nyelvén - írt saját nemzetének, a zsidóknak. Az Ószövetséget használva rámutatott honfitársainak, hogy Jézus az a Messiás, Akit oly régóta vártak, még akkor is, ha nem úgy jött el, ahogyan azt a vallási vezetők tanították. Nem politikai uralmat hozott létre, letörve a rómaiak igáját és a zsidókat megtéve a világ urainak, hanem azért jött, hogy betöltse az ószövetségi törvényeket és próféciákat. Ő a Messiás, a Megváltó, Akinek köszönhetően az ember nem csupán politikai, fizikai hatalomra tehet szert, hanem megszabadulhat a törvény átkától és szabad lehet Isten jelenlétében. Jézus Máté evangéliumában nagyon sokat tanít Isten országáról és saját küldetéséről. "Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat." (5:17) és "De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek." (6:33)

Korinthusbeliekhez írt második levél
Az első levél keletkezése utáni 1 éven belül Pál újabb levelet írt a korinthusi szenteknek. Ez a levél sokkal személyesebb hangvételű, szinte érezni lehet benne az apostol fájdalmát, aggodalmát a gyülekezet iránt. Az első levél végén megadott útiterv nem egészen úgy alakult, ahogyan Pál tervezte, a korinthusi látogatás rövidre sikeredett, a gyülekezet mélyen megbántotta apostolát. Pál nem fordít hátat nekik, továbbra is tanítani akarja őket. A levélben leírja, hogy mik az apostoli tisztség ismertetőjegyei, beépíti vádlóinak gondolatait a mondanivalójába és a saját szavaikkal bizonyítja nekik, hogy pontosan azért viselkedik úgy ahogyan, mert így kell egy apostolnak viselkednie. "Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is." (1:5)

Korinthusbeliekhez írt első levél
Korinthus városa hírhedt volt laza erkölcsiségéről, annyira, hogy más városokban is a laza erkölcsök szerint élő embert "korinthusinak" nevezték. Ebben a levélben Pál nagyon sokféle témát érint, tárgyal, amelyek mindegyike a gyülekezet helyreállítását szolgálta. Ebben a levélben található a híres szeretet-himnusz, a szellemi ajándékok használatáról szóló rész, illetve sok olyan téma, ami sajnos ma is gondot okoz az egyházban. Néhányan a gyülekezetben nem akarták a társadalmi életüket a hitük szerint megváltoztatni, aminek a következménye az lett, hogy a bűnök beszivárogtak a gyülekezetbe is, ahol nagyon jól megtűrték őket. Pál szerint ez nem helyes, változtatni kell a helyzeten. "Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus." (3:11)

Thesszalonikabeliekhez írt második levél
A levél gyakorlatilag az 1Thesszalonika egyenes folytatása, kb. fél év telhetett el a kettő megírása között. Ennek megfelelően ugyanazokkal a témákkal foglalkozik, Pál bátorítja az üldöztetést szenvedett hívőket a kitartásra, munkára buzdítja a tétlenkedőket. Legtöbbet azonban Jézus visszajövetelével foglalkozik, hiszen ebből fakadt sok félreértés a gyülekezetben. "Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia." (2:3)

Thesszalonikabeliekhez írt első levél
Pál apostol egyik legkorábbi írása. A levél tele van hálaadással, az apostol nagyon aggódott a thesszalonikai hívekért, nehogy az üldözés miatt elhagyják az ÚR útját, de Timóteus, aki Korinthusban érte utol Pált megnyugtató híreket hozott. Igazi utógondozói levél, megmutatja, hogy Pál mennyire szerette az embereket. "Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja gyermekeit. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nemcsak az Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket." (2:7-8)

Jób könyve
A Biblia egyik protokanonikus ószövetségi irata, a zsidó bölcsességi irodalom kiemelkedő alkotása. "Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak." (42:5)

Galatákhoz írt levél
Pál apostol írása, szemléletesen és erőteljesen mutatja be, hogy a holt cselekedetek helyett Jézus Krisztus megváltói munkájában kell bízni. "Mi, akik természet szerint zsidók és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk, tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem." (2:15-16)

Márk evangéliuma
Az Újszövetség második könyve, a négy kanonikus evangélium egyike. Célja Jézus Krisztusnak, mint Szolgának a bemutatása: "Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért." (10:45)

Apostolok Cselekedetei
Az Újszövetség ötödik irata, a négy evangélium után soron következő történeti könyv, melyben az Egyház történetének kezdetéről és elterjedéséről kapunk beszámolót. "Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban." (2:42)

Timóteushoz írt második levél
A Bibliában az Újszövetségben található a három pasztorális levél egyike. Pál apostol írta, aki Macedóniából feltehetően Efezus felé tart, Timóteushoz. Valószínűleg ez Pál apostol utolsó levele. A kivégzése előtt álló apostol biztatja szeretett hitbeli fiát, hogy küzdjön tovább az evangéliumért. "A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített." (3:16-17)

Egyéb
Ünnepi istentiszteletek.

(C) Golgota Keresztény Gyülekezet - NyíregyházaINDIKÁTOR Webfejlesztő Kft.
üres