Állásfoglalásunk

Hisszük, hogy a keresztény közösség és szolgálat egyetlen hiteles alapja a krisztusi szeretet, amely hatalmasabb minden felekezeti különbségnél, mert Isten ismeretéből fakad, és az Ő dicséretére indít. Ennek ellenére bizonyos vitatott témákat illetően szükségesnek tartjuk megfogalmazni a saját meggyőződésünket:


A karizmák használatáról

Hiszünk a Szentlélek ajándékaiban, ahogy azok a Bibliában megjelennek. Hisszük, hogy az ajándékok ma is működnek, és hogy bibliai irányelvek szerinti használatuk Krisztus testének az építését szolgálja. Hisszük, hogy a Szentlélek legfontosabb ajándéka az a krisztusi szeretet, amely nélkül minden más karizma gyakorlása értéktelen. Hisszük, hogy Jézus Krisztus az odaszánt hívőt Szentlelkével újra meg újra betölti, és így a szolgálat végzésére alkalmassá teszi. Valljuk, hogy a Lélekkel való teltség sokféle módon megnyilvánulhat, és a jele nemcsak egy karizma lehet. Hisszük, hogy a korai egyházhoz hasonlóan mi is rászorulunk a Szentlélek vezetésére, erejére és ajándékaira a keresztény élet és a szolgálat minden területén. A karizmák használatával kapcsolatban azonban alapvetőnek tartjuk, hogy nem emberi szélsőségekre, hanem a Bibliára kell reagálnunk.


Az engesztelés egyetemességéről

Hisszük, hogy Jézus Krisztus az egész világ, azaz minden egyes ember bűnéért bűnhődött és minden bűnért váltságot adott. Isten azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Ennek nem mond ellent, hogy csak azok fognak üdvözülni, akik hittel elfogadják az értük adott váltságot.


A kiválasztás és szabad akarat viszonyáról

Hisszük, hogy a Biblia a mindenható Isten kiválasztó akaratára és az ember döntési felelősségére egyaránt rámutat. Ugyanakkor hisszük, hogy az ember döntésében a mindenható Isten akarata valósul meg. Ezért aki elveszik, nem okolhatja Istent, aki pedig megmenekül, az mindent Istennek köszönhet.


A hívők megtartatásáról

Hisszük, hogy a Biblia Isten megtartó hatalmára és a hívő engedelmességének fontosságára egyaránt rámutat. A hívőnek helyzetétől függően ma is a Biblia bátorító vagy figyelmeztető szavaira van szüksége. Szolgálatának sikeressége vagy csődje nem érinti az üdvösségét.


Az isteni gondviselésről

Hisszük, hogy a mindenható Isten szerető gondviselésének nem mond ellent az, hogy a hívő ki lehet téve betegségeknek, szegénységnek és üldöztetésnek.


A szellemi harcról

Hisszük, hogy az újjászületett hívőben a Szentlélek lakozik, ezért nem lehetnek benne démonok. Befolyást gyakorolhatnak rá - ha ennek valamilyen módon teret ad -, de Krisztusban ellenállhat nekik.


Az elragadtatás idejéről

Hisszük, hogy a hívők elragadtatása a nagy nyomorúság előtt fog megtörténni, és hogy Krisztus királysága ezer évig fog tartani.

(C) Golgota Keresztény Gyülekezet - NyíregyházaINDIKÁTOR Webfejlesztő Kft.
üres